فرش، پیوند هنرمندانه ایرانیان با طبیعت، زندگی، باورها و تاریخ است.


خسرو سینایی