ببافم من قالی حور کونجون
که بندازم توی خونه دائی جون
دائی جون چون زند تکیه به بالش
بگردم من فدای قد ایشون


پی نوشت: حور، طرح، نقشه-کونجون،کوهنجان. برگرفته از پایگاه روزنامه عصر مردم