خواب قالی چیست؟دور از زیر پا ماندن
یا سلیمانی شدن در قصه جا ماندن
خسته از پامال تکراری نقشش لیک
کار او اینست:در کار خدا ماندن
خواب قالی چیست؟شاید هم نمیخوابد
کار بیچارست این بیدارها ماندن
ما همه فرشیم و قالی های بی نقشیم
پس چه فرقی در نماندن هست با ماندن؟
مثل رویا ی فقیر از یاد ها رفتیم
آرزوی این فقیران چیست؟ها؟ماندن!
ما به زیر پای خان هاییم چون قالی
خواب قالی چیست؟دور از زیر پا ماندن


شعر از پدرام بابا زاده