سلام برایت نوشتم در کاغذ بیخط زمانه
نغمه هایی که در هیچ کتابى یافت مینشود،
براى تو که در میان آینه‌ها به تماشا نشسته اى مرا
که بیقرار صدایت میزنم ....

دردانه بودم
خانه بر دوش عشق کردیم...

سرانجام براى چرخیدن
در لطیف بى تکرار
دور ایران خسته خط کشیدم
گاهى طرحهاى پر درد کشیدم
گاهى هم نقشى با شک کشیدم
وقتى کمى هر جا سرک کشیدم
رسم دنیا برام شد پدیدار

همه جا نور بود
تو را دیدم در آینه
آینه در میان نور بود
نور نور نور
شعر زیبا در دستبافته گبه، اثر آقای میر مولا ثریا/ برگرفته از صفحه فیسبوک آقای سید احمد شبیری