میرزاCarpet

فرش در آئینه ادبیات

۱۲ مطلب با موضوع «تعبیر خواب و مثل» ثبت شده است

تعبیر خواب قالی به روایت حضرت دانیال

اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.


حضرت دانیال

ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۲ ، ۱۱:۲۹ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی

تعبیر خواب قالی به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.


محمد بن سیرین

ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۵ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی