دختر قالی باف بهار عمرش را به پای گل‌های قالی پاییز می‌کند.


نوشته پرویز شاپور و به کوشش علی حصوری و تورج ژوله. برگرفته از فصلنامه فرش.