میرزاCarpet

فرش در آئینه ادبیات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر خواب قالی» ثبت شده است

تعبیر خواب قالی و گلیم

قالی
انداختن قالی در خانه دیگران: رفتن به سفر و از آن سفر سود و منفعت بدست آوردن
پهن کردن قالی: عمر طولانی
گلیم
یافتن گلیم: ازدواج با زن پولدار 
اگر زن خواب ببیند: شوهر کند
گلیم از بین برود: جدایی از زن

تعبیر خواب ابن سیرین

ادامه مطلب...
۰۴ دی ۹۲ ، ۲۱:۵۵ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی

تعبیر خواب قالی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است. اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید.

اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد.

اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید. اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.


منوچهر مطیعی تهرانی

ادامه مطلب...
۰۵ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۳۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی

تعبیر خواب قالی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.

اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.


ابراهیم کرمانی

ادامه مطلب...
۰۴ مرداد ۹۲ ، ۱۲:۳۱ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی

تعبیر خواب قالی به روایت حضرت دانیال

اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.


حضرت دانیال

ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۲ ، ۱۱:۲۹ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی

تعبیر خواب قالی به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.


محمد بن سیرین

ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۵ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحمدمهدی میرزاامینی