شش و چارتا لاکی‌ 

سورمه پیش آمد

دوغی پیش رفت‌

بتا(به دوتا)آمد

به ستا(به سه‌تا)آمد و چارتا چین جاخا(خالی)

فیروزه چاتا و یکی پیش رفت‌

پیش رفت بتا(به دوتا)آمد

چاتا(چهارتا)رد یکی بید مشکی‌