راست گفته اند

که سیب  رها شده از شاخه

هرگز دور تر از درختش

به زمین نمی افتد

 تو نیز فرقی نمی کند

در کجای جهان

و در کدام بندر و فرودگاه نا آشنا

پیاده شوی از راه

در نهایت پا

بر خاک آشنای خودت

خواهی گذاشت

آسمان مقصد می تواند

به هر رنگی که دل تنگش می طلبد

در بیاید

زمین زیر پای تو اما

همرنگ سر زمین تو خواهد بود

سر زمینی که تا آخر دنیا

پا به پای تو خواهد آمد

تا در منزل آخر

مانند قالی پر نقش و نگاری فرش کند

زمین زیر پایت را  


نوشته عباس صفاری