چه قشنگند

گلهای رنگین قالی.

بر زمین می نشینم

تا گلهای قالی را بو کنم

بویِ خستگی می دهد

بوی رویاهای بی سرانجام یک دختر

بویِ سرفه های نا تمام یک مادر

رنج...

فقر...

روزگار...

نق و نق مدام یک کودک:

« من اسباب بازی می خوام!»

بوی دستان ورم کرده دخترک*

بویِ پینه های دستی

از اصطکاک گره با تار .

بویِ ...

.

.

من بیزار می شوم

از پا گذاردن بر قالی های دستباف...


از وبلاگ تش دل