کلاف سخن در دستم
سیاست می بافم
مادرم می گوید
کج می بافی
نخواهند خرید
می گویم : چنانش خواهم آراست
مشتری ببارد
نگاهش در دهانم خشک می شود
یعنی افسوس ، افسوس


شعر ار محمدرضا بداغی