هرچند که پشم است اصل هردو 
بسیار به است از پلاس قالی


ناصر خسرو / اصل شعر را اینجا ببینید