آه برگرد
نگاه دختران معصوم
نگاه مادران معصوم
دستهای یاس مادران
دستهای یاس فرزندان
بافته گلهای قالی
اشکهامان در گل قالی
زیر پاهاتان
زیر کفشهاتان
آی قاف سر در گم
نشسته بر وحشی آهن
زیر کفشهاتان 
گل قالی
بافته ایم در بیگناهی
زیر کفشهاتان گل قالی
آی قاف سر در گم
نشسته بر آهن
زمین سبز
آسمان آبی
نگاه دختران معصوم
عروسکهاشان گل گلی
آه بر فراز جاده های قهوه ای دور
نیمه گرگ پرواز میکند
در وحشی آهن
آه برگرد
برگرد
گل بافته ایم با انگشتان یاسی
زیر پاهاتان گل قالی
زیر کفشهاتان گل قالی
تار و پودش اشک
عروسکهامان گل گلی
زمین سبز 
آسمان آبی
عروسکهامان گل گلی
آه برگرد


شعر از حسین شفیعی / این شعر برای مظلومیت کودکان حلبچه سروده شده است