آبشاری از رنگ
دریایی از نقش؛
بر بستری از نخ
طرح می‌زند ترکمن جوان
از نسل شیرزنان صحرا.
دستانی که
بر دار قالی
می‌بافد طرح‌های «گل ساری».
از رنگ گیسوانشان
سرخی رویشان
بر قالی می بخشند،
نقش عشق
سرود حیات.

چه کسی از دل تو باخبر است،
دختر کوچک ترکمن!
این چنین تند می‌بافی
و
آرزوهایت را پشت رنگ‌های قالی
به دار می‌کشی .
چه کسی از تو می‌خواهد
با شیرمردت پیمان بندی؟
دختر جوان
این چنین
اشک‌هایت ،
از هر گره گرهی دیگر می‌زند بر این سرنوشت غمبار
و تو مجبور
به عهدی دیگری
که سرنوشت برایت بافته است
بر دار سرنوشت.
چه کسی
از شما شیر زنان ترکمن می‌پرسد
در ورای خنده هایتان،
در پشت چین پلکتان،
چه اشک‌ها نهفته است.
شیرزنان صحرا،
دختران ترکمن!


شعر از الهام مشتاق